Kuyu Ruhsatı
Belge alınması ve bilgi verilmesi mecburiyeti :

Yeraltısuyu kuyularının açılması için Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünden belge alınması mecburidir.

1960 yılında yürürlüğe girmiş olan 167 sayılı “Yeraltı suları Hakkında Kanun” hükümlerine göre su kuyusu açtırmış olanlar, Devlet Su İşlerinin ilgili Müdürlüğünden KUYU RUHSATI almak zorundadır. Aksi takdirde kaçak kuyu işletmekten suçlu konumuna düşecekler ve para cezasına çarptırılacaklardır. Ülkemizin su kaynaklarının her geçen gün azalması ve kirlenmesi sonucuyla birlikte küresel ısınmadan kaynaklanacak kuraklık ve susuzluk durumlarında su kuyuları çok büyük önem kazanacaktır. Ruhsatsız kuyular risk altındadır.

Kuyu ruhsatı almak için su kuyusunun açıldığı parselin tapu belgesi ve tarafımızdan hazırlanacak belgeler ile ilgili müdürlüğe tarafımızın başvuru yapması yeterlidir.

Arama belgesi : Yeraltısuyu aranmasında belge almayı icabettiren işler için bir sene süreli arama belgesi verilir. Bu süre içinde, arama bitirilmezse; belge sahibinin, sürenin son ayı içinde müracaat etmesi şartıyla belge bir sene için temdit edilir. Bu süre zarfında da arama bitirilmezse; belge hükümsüz sayılır ve iş sahibi yeniden belge alır.

Kullanma belgesi : Arama belgesine dayanarak arazisinde yeraltısuyu bulunan kimse, bu suyu kullanabilir. Ancak, bir ay içinde Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğüne müracaat ederek kullanma belgesi alır.

Islah ve tadil belgesi : Kullanma belgesini haiz bir kimse arazisindeki kuyuların veya yeraltısuyu menbalarının verimini artırmak veya başka bir maksadı sağlamak gibi mülahazalarla bunlar üzerinde kendiliğinden her hangi bir müdahalede bulunamaz veya kuyuların kullanma şeklini değiştiremez. Ancak, Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünden “Islah ve tadil belgesi” almak suretiyle, böyle bir ameliyeye girişebilir.

Tescil : Bu kanun hükümlerine göre verilen bütün belgeler, Devlet Su İşleri Umumu Müdürlüğü tarafından bir sicile kaydedilir.
Tepecik Mh. Hürriyet Cd. Belediye İş Hanı Batı
Blok No:117/5 İzmit/Kocaeli